Residential building with underground parking 

Krasnodar city, Kubanskaya Naberezhnaya st. 

Floor area 7 700 m2

Customer: ZAO Kubanskaya Marka

Projecting – 2004
End of construction – 2008

Architects:
Churilov V. А. (the head)
Churilov А. V.
Bardakhchiev T. H.
Miroshnikov S. M.

Engineers:
Kirillov S. M.
Schelochkov E. K.
Korosteliova G. K.