Commercial&sports center

Krasnodar city, Pisatelya Znamenskogo st.

Floor area 11 925  m2

Projecting – 2013

Architects:
Churilov V. А. (the head)
Churilov А. V.
Madyuzhina O. A.

Engineer:
Smirnov E. S.

Computer graphic:
Shchepetilnikov A.S.