Housing

Moscow region, Zhukovsky housing development

Projecting – 2007

Architects:
Churilov А. V.
Bardakhchiev T. H.